BORNA-WITZNITZ ·
BRIKETTFABRIK

2010-10-07 – 2010-10-08

 

 

001 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 001 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 70 mm · F8.0 · 1/350 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-001

 
 
002 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 002 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-002

 
 
003 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 003 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-003

 
 
004 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 004 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 60 mm · F5.6 · 1/30 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-004

 
 
005 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 005 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-005

 
 
006 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 006 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-006

 
 
007 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 007 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-007

 
 
008 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 008 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-008

 
 
009 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 009 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 13 mm · F8.0 · 1/90 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-009

 
 
010 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 28 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-010

 
 
011 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 011 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-011

 
 
012 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 012 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/750 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-012

 
 
013 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 013 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 200 · image n° 2010-28-013

 
 
014 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 014 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 30 mm · F8.0 · 1/60 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-014

 
 
015 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 015 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 11 mm · F3.5 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-015

 
 
016 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 016 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F3.5 · 1/250 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-016

 
 
017 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 017 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 51 mm · F2.8 · 1/45 sec · ISO 1000 · image n° 2010-28-017

 
 
018 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 018 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 38 mm · F2.8 · 1/45 sec · ISO 1000 · image n° 2010-28-018

 
 
019 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 019 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F5.6 · 1/15 sec · ISO 500 · image n° 2010-28-019

 
 
020 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 020 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 70 mm · F4.0 · 1/60 sec · ISO 500 · image n° 2010-28-020

 
 
021 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 021 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 25 mm · F4.0 · 1/125 sec · ISO 500 · image n° 2010-28-021

 
 
022 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 022 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 24 mm · F5.6 · 1/250 sec · ISO 500 · image n° 2010-28-022

 
 
023 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 023 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F4.5 · 1/30 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-023

 
 
024 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 024 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F4.5 · 1/30 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-024

 
 
025 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 025 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 11 mm · F8.0 · 1/500 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-025

 
 
026 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 026 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 42 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-026

 
 
027 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 027 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 20D · Canon EF-S 10-22 mm 1:3.5-4.5 USM · 10 mm · F8.0 · 1/250 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-027

 
 
028 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 028 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 28 mm · F8.0 · 1/90 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-028

 
 
029 · 2010 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

# 029 · Borna-Witznitz · Brikettfabrik

Canon EOS 30D · Canon EF 24-70 mm 1:2.8 L USM · 40 mm · F8.0 · 1/125 sec · ISO 400 · image n° 2010-28-029

 
 
THE EYE MAKES THE PICTURE, NOT THE CAMERA | © carsten riede fotografie