IMAGE ARCHIVE

BRIKETTFABRIK


BORNA-WITZNITZ

2010-10-07 – 2010-10-08

 

001 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

001

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08002 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

002

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08003 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

003

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08004 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

004

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08005 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

005

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08006 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

006

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08007 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

007

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08008 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

008

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08009 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

009

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 200 | 2010-10-08010 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

010

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 200 | 2010-10-08011 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

011

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f8.0 | 1/750 sec | iso 200 | 2010-10-08012 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

012

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f8.0 | 1/500 sec | iso 400 | 2010-10-07013 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

013

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 40 mm | f8.0 | 1/750 sec | iso 400 | 2010-10-07014 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

014

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08015 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

015

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 400 | 2010-10-07016 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

016

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 43 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08017 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

017

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08018 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

018

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 59 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 200 | 2010-10-08019 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

019

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f3.5 | 1/250 sec | iso 400 | 2010-10-07020 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

020

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 11 mm | f3.5 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07021 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

021

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f5.6 | 1/15 sec | iso 500 | 2010-10-07022 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

022

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 25 mm | f4.0 | 1/125 sec | iso 500 | 2010-10-07023 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

023

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 51 mm | f2.8 | 1/45 sec | iso 1000 | 2010-10-07024 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

024

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 27 mm | f4.0 | 1/20 sec | iso 1000 | 2010-10-07025 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

025

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 38 mm | f2.8 | 1/45 sec | iso 1000 | 2010-10-07026 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

026

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 46 mm | f2.8 | 1/30 sec | iso 1000 | 2010-10-07027 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

027

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f2.8 | 1/20 sec | iso 500 | 2010-10-07028 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

028

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f4.0 | 1/60 sec | iso 500 | 2010-10-07029 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

029

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/30 sec | iso 400 | 2010-10-07030 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

030

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/30 sec | iso 400 | 2010-10-07031 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

031

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 10 mm | f4.5 | 1/500 sec | iso 400 | 2010-10-07032 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

032

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 24 mm | f5.6 | 1/250 sec | iso 500 | 2010-10-07033 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

033

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 30 mm | f8.0 | 1/180 sec | iso 400 | 2010-10-07034 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

034

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 42 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07035 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

035

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 60 mm | f5.6 | 1/30 sec | iso 200 | 2010-10-08036 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

036

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 20d | canon ef-s 10-22 mm 1:3.5-4.5 usm | 13 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 200 | 2010-10-08037 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

037

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 28 mm | f8.0 | 1/90 sec | iso 400 | 2010-10-07038 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

038

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 32 mm | f8.0 | 1/125 sec | iso 400 | 2010-10-07039 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

039

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/350 sec | iso 200 | 2010-10-08040 | 2010 | Borna-Witznitz | Brikettfabrik | © carsten riede fotografie

 

 

040

Borna-Witznitz | Brikettfabrik

canon eos 30d | canon ef 24-70 mm 1:2.8 l usm | 70 mm | f8.0 | 1/250 sec | iso 200 | 2010-10-08